stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

ORA

w  Bydgoszczy

Okręgowa  Rada  Adwokacka

w  Bydgoszczy.

/ w przygotowaniu - skany pism zostaną uzupełnione /

1. Skarga do ORA - lipiec 2014

 

Skarga do Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, w przedmiocie rażących naruszeń prawa po stronie adw. Macieja Chmury. Podkreślenia wymaga fakt, iż skarga nigdy nie została przekazana do Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Bydgoszczy - zgodnie z przepisami prawa.

 

Adw. Chmura odwlekał zgłoszenie sprawy stalkingu w 2011 roku, co zostało zrobione dopiero w 2015 roku, w sytuacji zwiększającej się agresji.

2. Odpowiedź z ORA - wrzesień 2014

 

1. Po upływie niespełna 3 miesięcy od momentu złożenia skargi, Wicedziekan adw. Zdzisław Bełza odmawia przeprowadzenia postępowania w stosunku do swojego kolegi, jak i przekazania skargi do rzecznika dyscyplinarnego, zgodnie z przepisami prawa. 

2. Nie wiadomo również jakie czynności wyjaśniające zostały przeprowadzone, bowiem nie wszczęto postępowania. Nie powiadomiono Skarżącej o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w celu wyjaśnienia sprawy, nie poinformowano o podjęciu jakiejkolwiek czynności, a końcowo nie umożliwiono zapoznania się z aktami sprawy. Trudno również zgodzić się z wicedziekanem, iż chociażby porzucenie sprawy w trakcie jej prowadzenia, a wcześniej liczne błędy oraz brak jakichkolwiek informacji o podejmowanych czynnościach przez adwokata jest zgodne z przepisami etyki. Choć najwyraźniej jest to standard pracy prawników w Bydgoszczy, popierany przez władze okręgowej rady adwokackiej. Dalej wskazać należy, iż błędy adwokata oraz porzucenie sprawy doprowadziły do znacznych konsekwencji i spowodowały konieczność wynajęcia kolejnych pełnomocników.

3. Nie wiadomo również dlaczego orzeczenia Sądów Dyscyplinarnych Adwokatury w Polsce oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w Warszawie zawierają postanowienia dotyczące naruszeń spraw finansowych przez adwokatów i braku rozliczenia się z klientami, a w samym kodeksie etyki adwokackiej (chociażby art. 50) umieszczono regulacje dotyczące rozliczeń finansowych, skoro według Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy nie mogą być przedmiotem skarg.

3. Wnioski do o ORA możliwość zapoznania się z  aktami sprawy - listopad 2014  -  marzec 2015

 

1. Po wielu wnioskach dotyczących umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy, po upływie kolejnych kilku miesięcy, w lutym umożliwiono zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, w tym z rzekomą odpowiedzią adwokata. Nie pozwolono stronie postępowania - Skarżącej - zrobić kopii, zdjęcia, notatki z wyjaśnienia adw. Macieja Chmury, które jest niezwykle lakoniczne, pełne sprzeczności i kłamstw, w szczególności co do liczby udzielonych pełnomocnictw oraz ich treści. Możliwość zapoznania się z aktami sprawy jest podstawowym prawem przysługującym Stronie postępowania.

 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy adw. Justyna Mazur wyzbyła się przestrzegania norm prawa, zasad etyki i wartości norm moralnych, by z premedytacją i za wszelką cenę ukryć błędy swoich kolegów, a o czym stanowi zamieszczone poniżej pismo sygnowane podpisem adw. Mazur i przebieg całego postępowania dyscyplinarnego. Dla adw. Justyny Mazur przepisy prawa (w tym ustawa o adwokaturze, uchwały i regulaminy) nie mają dużego znaczenia, a w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy rządzi "kolesiostwo". Adw. Justyna Mazur postępuje wbrew treści ślubowania, które niegdyś składała: 

„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.” 

Godność i przyzwoitość są niemal niewidoczne w postępowaniu kobiety, którą targają słabości o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania rady, a która to nie potrafiła stanąć na wysokości powierzonego jej urzędu i który to urząd zamieniła w swój prywatny folwark, odstępując w sposób rażący od wizerunku adwokatury kształtowanego przez stulecia. Etyka prawnicza stała się tylko zbiorem pisanych na papierze zasad, które adw. Justyna Mazur zdeptała w swojej codziennej praktyce. Wizerunek adwokatury, która to miała stać na straży praworządności, tożsamości narodowej, wartości moralnych upadł, a wszystko to w obronie swojego "kumpla".

 

Postępowanie adw. Mazur pozostaje w sprzeczności z procedurami działania w sprawach dyscyplinarnych oraz jest kontrastem w stosunku do wypowiedzi prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie obstrukcji procesowej, jak i jest w sprzeczności z orzecznictwem sądów dyscyplinarnych i przepisami prawa. Postępowanie adw. Justyny Mazur charakterystyczne jest dla okręgowych rad adwokackich mieszczących się w małych miastach Polski, gdzie czyny jawnej ochrony i celowej obrony kolegi mają pozostać anonimowe. W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zachowanie adw. Mazur byłoby niedopuszczalne, a postępowania dyscyplinarne w stosunku do adwokatów prowadzone są zgodnie z przepisami prawa, o czym świadczą zapadłe orzeczenia. Zachowanie adw. Justyny Mazur jest odzwierciedleniem źle pojmowanej solidarności zawodowej, co powoduje że rynek usług prawniczych pozostaje na wątpliwym poziomie, a potencjalni klienci są traktowani przez adwokatów w Bydgoszczy z pogardą, którym należy okazać swoją wyższość i niechęć, bowiem ze strony samorządu adwokackiego, któremu przewodniczy adw. Mazur nie grożą im żadne kary.

 

Pismem z 2019 roku (którego treść znajduje się w pkt 10) Skarżąca zwróciła się do Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie wnosząc o wyjaśnienie postępowania adw. Mazur. W odpowiedzi Naczelna Rada Adwokacka przesłała skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy w celu udzielenia wyjaśnień. Jak się okazało adw. Justyna Mazur nie ma odwagi by odpowiedzi udzielić, a przynajmniej w ustawowym terminie. Odpowiedzi brak, co tylko potwierdza fakt, jak bierna kobieta opowiadająca się po stronie oprawców miała przewodniczyć i kierować przez lata Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy.


2. Po wysłaniu pisemnego wezwania do wydania kopii wyjaśnień adwokata uzasadnionego m.in. ważnym interesem strony, jak i celami procesowymi, w marcu 2015 roku adw. Justyna Mazur odmawia wydania. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami postępowania, bowiem Strona może zrobić kopie akt sprawy. Akta spraw dyscyplinarnych nie są żadnymi, tajnymi dokumentami wewnętrznymi, skrywanymi w skarbcu, do których strona postępowania nie ma dostępu. Jak widać Mazur za wszelką cenę chroni Chmurę, w myśl solidarności zawodowej, a wbrew obowiązującym przepisom prawa i zasadom etyki.

4. Kolejna skarga do ORA - maj 2015

 

Kolejne zawiadomienie dotyczące postępowania adwokata, tym razem adresowane bezpośrednio do rzecznika dyscyplinarnego. Z uwagi na fakt, iż władze Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy nie wiedzą, że skargi na czynności pełnomocników rozpatruje specjalnie do tego powołany urząd Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, który to posiada również swoich zastępców wybieranych na określone w przepisach prawa kadencje. Urząd rzecznika dyscyplinarnego uregulowany jest również w przepisach prawa, o czym dziekan Justyna Mazur najwyraźniej nie wie.

5. Odpowiedź z ORA -  listopad 2015.

 

1. Rzecznik dyscyplinarny adwokat Sławomir Maciejewski odmawia podjęcia czynności. Napisanie odpowiedzi zajęło aż 6 miesięcy. Natomiast wysłanie postanowienia zajęło kolejne 2 miesiące - pismo z listopada 2015 roku Maciejewski wysłał w styczniu 2016 roku. 

 

Razem 8 miesięcy.

 

2. Oczywistym jest, że adw. Maciejewski celowo dąży do przedawnienia karalności w stosunku do swojego kolegi, co jest bardzo popularną instytucją w Bydgoszczy. Kolejne przykłady dotyczące przedawnienia karalności, a opisywane w regionalnych mediach znajdują się w dziale: Akta Bydgoszcz. Czy tego uczą podczas studiów prawniczych na UMK w Toruniu, szczególnie biorąc pod uwagę postępowanie w sprawie dziekana wydziału prawa UMK w Toruniu podejrzewanego o plagiat? 

3. Ponadto, wskazać należy, iż do zarzutów przedstawionych w zawiadomieniu z maja 2015 roku adw. Sławomir Maciejewski wykorzystał wyjaśnienie, tzn. kilka lakonicznych zdań bez związku i odpowiedzi na podniesione w skardze zarzuty z sierpnia 2014 roku. 

 

Z postanowienia Maciejewskiego można się dowiedzieć również o umowach zlecenia, tyle tylko że nie podpisanych ze mną. Zagadką pozostaje też przytoczony stan faktyczny dotyczący mojej prywatnej sprawy, a nie sprawy dyscyplinarnej adw. Chmury. Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Bydgoszczy najwyraźniej nie tylko nie zna przepisów postępowania, ale również nie wie czego dotyczy urząd rzecznika dyscyplinarnego.

6. Odwołanie - styczeń 2016.

7. Pierwsze posiedzenie sądu - kwiecień 2016.

 

1. Po upływie kolejnych niespełna 3 miesięcy zawiadomiono Skarżącą o posiedzeniu Sądu Dyscyplinarnego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania dotyczącego odmowy podjęcia czynności przez rzecznika dyscyplinarnego.


2. W kwietniu podczas posiedzenia sądu dyscyplinarnego koleżanki pana Chmury nie wiedziały co zrobić, ponieważ zjawiłam się w siedzibie ORA w Bydgoszczy. Absolwentki UMK w Toruniu nie wiedziały także, iż posiedzenia kończą się wydaniem postanowienia w przedmiocie rozpatrywanego odwołania. Z powyższych powodów po otwarciu posiedzenia, od razu je zakończyły nie wydając żadnego komunikatu, poza informacją o zakończeniu, a właściwie koniecznością opuszczenia sali oraz nie wydając żadnej decyzji i postanowienia w przedmiocie odwołania.

 

Stan niewiedzy w ORA w Bydgoszczy trwał aż 5 miesięcy. Po 5 miesiącach narad wyznaczono kolejny termin posiedzenia przypadający na koniec października 2016 roku.


3. Tym samym termin oczekiwania na posiedzenie sądu dyscyplinarnego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania, w jedynej sprawie dyscyplinarnej, która toczyła się w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy to prawie 10 miesięcy. 

7. Drugie posiedzenie sądu - październik 2016.

 

Sąd Dyscyplinarny w zmienionym składzie uwzględnia moje stanowisko i oddala stanowisko rzecznika dyscyplinarnego - adw. Maciejewskiego. Po upływie 2 lat i 3 miesięcy od dnia złożenia skargi (tj. lipiec 2014 roku). Tyle czasu zajęło wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Tym samym wcześniejsze decyzje wicedziekana oraz rzecznika dyscyplinarnego ORA w Bydgoszczy były błędne.

 

Minęły 2 lata i 3 miesiące przewlekłości.

8. Wezwanie - styczeń 2017.

 

Wezwanie na złożenie zeznań w charakterze świadka. Terminy oczywiście odległe.

9. Przedawnienie karalności - czerwiec 2017.

 

Po upływie kolejnych 9 miesięcy, koleżanka pana Chmury adw. Natalia Tucholska informuje, iż doszło do przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego i nie będzie prowadzić postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi. 

 

10. Stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie jawnej obstrukcji procesowej - 2019 rok.

 

Stanowisko prezesa NRA w Warszawie, w sprawie obstrukcji procesowej dostępne jest w dziale: Wizerunek Adwokatury, jakże odmienne od postępowania przeprowadzonego w Bydgoszczy. Odpowiedź na poniższe pismo zostanie zamieszczona w serwisie.

stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna
stalking.org.pl | stalking | informacje | pomoc prawna

Napisz wiadomość.

  • #TalkingStalking by stalking.org.pl
  • coming soon

™ | © Copyright, All Rights Reserved 2020 - 2021

STALKING.ORG.PL & STALKINGORG.WIXSITE.COM/HOME

Warsaw, Poland, EU   |   We use cookies 

STALKING.ORG.PL (stalkingorg.wixsite.com/home) ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie informacji lub treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska Autorów w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.