top of page

25 listopada - międzynarodowy dzień eliminacji przemocy wobec kobiet.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmuje liczne działania by przeciwdziałać wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Jak podkreśla Sekretarz Generalny ONZ przemoc to jedno z najbardziej przerażających, uporczywych i rozpowszechnionych nadużyć, które łamią prawa człowieka. Dotyka ona co trzecią kobietę na świecie. Oznacza to, że przemoc dotyczy kogoś w twoim otoczeniu. Może to być ktoś z rodziny, osoba z którą pracujesz, przyjaciółka lub ty sam jej doświadczasz. Przemoc seksualna wobec kobiet jest zakorzeniona w panującej przez wieki dominacji mężczyzn. Zjawisko to sprowadza się zasadniczo do braku równowagi sił między kobietami i mężczyznami.


Stygmatyzm, błędne mniemania, nieinformowanie i słabe egzekwowanie prawa utrwalają bezkarność.Przemoc wobec kobiet i dziewcząt (VAWG) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, uporczywych i wyniszczających naruszeń praw człowieka w dzisiejszym świecie, w dużej mierze niezgłaszanych ze względu na bezkarność, milczenie, piętno i wstyd, które go otaczają.


Ogólnie rzecz biorąc, przejawia się w formach fizycznych, seksualnych i psychologicznych, obejmujących:

  • przemoc ze strony partnera (pobicie, znęcanie się psychiczne, gwałt małżeński, zabójstwo kobiet, stalking);

  • przemoc seksualna i molestowanie (gwałt, wymuszone akty seksualne, niechciane zaloty, wykorzystywanie seksualne dzieci, przymusowe małżeństwa, molestowanie uliczne, prześladowanie, cybernękanie);

  • handel ludźmi (niewolnictwo, wykorzystywanie seksualne);

  • okaleczania żeńskich narządów płciowych

  • małżeństwo dzieci.


Wydana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 r. Deklaracja w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet definiuje przemoc wobec kobiet jako „każdy akt przemocy ze względu na płeć, który skutkuje lub może skutkować fizyczną, seksualną lub psychiczną krzywdą lub cierpieniem kobiet, w tym groźby takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawienie wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym ”.


Niekorzystne konsekwencje psychologiczne, seksualne i reprodukcyjne VAWG dotykają kobiety na wszystkich etapach ich życia. Przemoc wobec kobiet nadal stanowi przeszkodę w osiąganiu równości, rozwoju, pokoju, a także w realizacji praw człowieka kobiet i dziewcząt.Dzień 25 listopada otwiera coroczną kampanię 16 Dni Aktywizmu przeciwko Przemocy ze względu na płeć (25 listopada - 10 grudnia), UN Women łączy się z ludźmi z różnych środowisk by razem kształtować bardziej świadome reakcje na zjawisko przemocy. Wspólnie opracowano dziesięć sposobów, dzięki którym możesz coś zmienić, bezpiecznie i skutecznie.


1. Słuchaj i wierz poszkodowanym.


Kiedy kobieta opowiada swoją historię o przemocy, robi pierwszy krok do przerwania kręgu wykorzystywania. Do nas wszystkich należy zapewnienie jej bezpiecznej przestrzeni, której potrzebuje, by mówić i być wysłuchaną. Należy pamiętać, że podczas omawiania przypadków przemocy seksualnej trzeźwość ofiary, ubranie i seksualność nie mają znaczenia. Sprawca jest wyłączną przyczyną napaści i sam ponosi odpowiedzialność. Nie obwiniaj ofiar i odrzuć pogląd, że to kobiety powinny unikać sytuacji, które mogą być postrzegane jako „niebezpieczne” według tradycyjnych standardów.


Nie mów: „Dlaczego nie odeszła?” Powiedz: „Słyszymy cię. Wierzymy Ci. Jesteśmy z tobą ”.


2. Kształć następne pokolenia i rozmawiaj o stereotypach.


Przykłady, które dajemy młodemu pokoleniu, kształtują sposób, w jaki dzieci i młodzież myślą o płci, szacunku i prawach człowieka. Zacznij wcześnie rozmawiać o rolach płci i rzuć wyzwanie tradycyjnym cechom i stereotypom przypisywanym mężczyznom i kobietom. Omów stereotypy, z którymi dzieci stale się spotykają, czy to w mediach, na ulicy czy w szkole, i daj im do zrozumienia, że ​​można być innym. Zachęcaj do kultury akceptacji. Porozmawiaj o zgodzie, autonomii cielesnej i odpowiedzialności, a także posłuchaj, co mają do powiedzenia o swoim doświadczaniu.


3. Zapewnienie pokrzywdzonym dostępu do wszelkich usług, w tym wsparcia prawnego i psychologicznego.


Schroniska, infolinie, poradnictwo i wszelkie wsparcie dla ofiar przemocy ze względu na płeć muszą być dostępne dla osób w potrzebie, nawet podczas pandemii koronawirusa. Każdego roku kampania 16 Dni Aktywizmu wzywa do zjednoczonych, globalnych działań na rzecz położenia kresu wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt.4. Nie usprawiedliwiaj sprawców.


Wyrażenia takie jak „ona o to prosi” lub „chłopcy będą chłopcami” próbują zatrzeć granice wokół przyzwolenia seksualnego, obwiniając ofiary i usprawiedliwiając sprawców popełnionych przez nich zbrodni. Chociaż ci, którzy używają tych sentencji, mogą mieć niejasne rozumienie pojęcia zgody, definicja jest krystalicznie jasna. Jeśli chodzi o zgodę, nie ma zamazanych linii .

Dowiedz się więcej o zgodzie>

5. Zapoznaj się z informacjami o przestępstwie i dowiedz się, jak możesz pomóc.


Istnieje wiele form wykorzystywania i wszystkie mogą mieć poważne skutki fizyczne i emocjonalne. Jeśli martwisz się o przyjaciela, który może doświadczać przemocy lub czuje się niebezpieczny w pobliżu, zapoznaj się z informacjami o przestępstwie i dowiedz się, jak pomóc mu znaleźć bezpieczeństwo i wsparcie.


6. Podejmij pierwszy krok i rozpocznij rozmowę.


Przemoc wobec kobiet i dziewcząt to pogwałcenie praw człowieka, które trwa od dziesięcioleci.

Problem jest wszechobecny, ale nie jest nieunikniony, chyba że milczymy. Okaż swoją solidarność z pokrzywdzonymi.


7. Reaguj i wystąp przeciwko kulturze gwałtu.


Kultura gwałtu to środowisko społeczne, które pozwala na znormalizowanie i usprawiedliwienie przemocy seksualnej, napędzane utrzymującymi się nierównościami płci. Nazwanie i reakcja to pierwszy krok do rozbicia kultury gwałtu. Pomyśl o tym, jak definiujesz męskość i kobiecość oraz jak wpływają na Ciebie własne uprzedzenia i stereotypy. Od naszego nastawienia do tożsamości płciowej po politykę, którą wspieramy w naszych społecznościach, wszyscy możemy podjąć działania, aby przeciwstawić się kulturze gwałtu.
8. Wspieraj organizacje kobiece.


Wspieraj lokalne organizacje, które wzmacniają pozycję kobiet, wzmacniają ich głos, wspierają pokrzywdzonych i promują akceptację wszystkich tożsamości płciowych i seksualności. UN Women współpracuje z organizacjami kobiecymi na całym świecie, aby położyć kres przemocy wobec kobiet, pomóc pokrzywdzonym i zapewnić równe prawa kobietom i dziewczętom na całym świecie.


9. Pociągajcie się wzajemnie do odpowiedzialności.


Przemoc może przybierać różne formy, w tym molestowanie seksualne w miejscu pracy i miejscach publicznych. Działaj i zajmij stanowisko, reaguj i mów o tym, gdy to zobaczysz: nawoływanie do prześladowania, nieodpowiednie komentarze seksualne i seksistowskie żarty nigdy nie są w porządku. Stwórz bezpieczniejsze środowisko dla wszystkich, rzucając rówieśnikom wyzwanie, by zastanowili się nad własnym zachowaniem i reagowali, gdy ktoś przekracza granicę. Jak zawsze, słuchaj pokrzywdzonych i upewnij się, że mają wsparcie, którego potrzebują.


10. Wspieraj tworzenie danych i statystyk oraz wymagaj ich gromadzenia.


Aby skutecznie walczyć z przemocą na tle płciowym, musimy zrozumieć ten problem. Gromadzenie odpowiednich danych ma kluczowe znaczenie dla wdrażania skutecznych środków zapobiegawczych i zapewnienia osobom, które przeżyły, odpowiedniego wsparcia. Podczas gdy przemoc na tle płciowym wzrosła podczas COVID-19, luki w gromadzeniu danych wrażliwych na płeć stały się bardziej rażące niż kiedykolwiek. Wezwij swój rząd do tworzenia statystyk na temat przemocy ze względu na płeć.Więcej na unwomen.org i un.org

bottom of page