25 listopada międzynarodowym dniem eliminacji przemocy wobec kobiet.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmuje liczne działania by przeciwdziałać wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Jak podkreśla Sekretarz Generalny ONZ przemoc to jedno z najbardziej przerażających, uporczywych i rozpowszechnionych nadużyć, które łamią prawa człowieka. Dotyka ona co trzecią kobietę na świecie. Oznacza to, że przemoc dotyczy kogoś w twoim otoczeniu. Może to być ktoś z rodziny, osoba z którą pracujesz, przyjaciółka lub ty sam jej doświadczasz. Przemoc seksualna wobec kobiet jest zakorzeniona w panującej przez wieki dominacji mężczyzn. Zjawisko to sprowadza się zasadniczo do braku równowagi sił między kobietami i mężczyznami.


Stygmatyzm, błędne mniemania, nieinformowanie i słabe egzekwowanie prawa utrwalają bezkarność.Przemoc wobec kobiet i dziewcząt (VAWG) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, uporczywych i wyniszczających naruszeń praw człowieka w dzisiejszym świecie, w dużej mierze niezgłaszanych ze względu na bezkarność, milczenie, piętno i wstyd, które go otaczają.


Ogólnie rzecz biorąc, przejawia się w formach fizycznych, seksualnych i psychologicznych, obejmujących:

  • przemoc ze strony partnera (pobicie, znęcanie się psychiczne, gwałt małżeński, zabójstwo kobiet, stalking);

  • przemoc seksualna i molestowanie (gwałt, wymuszone akty seksualne, niechciane zaloty, wykorzystywanie seksualne dzieci, przymusowe małżeństwa, molestowanie uliczne, prześladowanie, cybernękanie);

  • handel ludźmi (niewolnictwo, wykorzystywanie seksualne);

  • okaleczania żeńskich narządów płciowych

  • małżeństwo dzieci.


Wydana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 r. Deklaracja w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet definiuje przemoc wobec kobiet jako „każdy akt przemocy ze względu na płeć, który skutkuje lub może skutkować fizyczną, seksualną lub psychiczną krzywdą lub cierpieniem kobiet, w tym groźby takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawienie wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym ”.


Niekorzystne konsekwencje psychologiczne, seksualne i reprodukcyjne VAWG dotykają kobiety na wszystkich etapach ich życia. Przemoc wobec kobiet nadal stanowi przeszkodę w osiąganiu równości, rozwoju, pokoju, a także w realizacji praw człowieka kobiet i dziewcząt.Dzień 25 listopada otwiera coroczną kampanię 16 Dni Aktywizmu przeciwko Przemocy ze względu na płeć (25 listopada - 10 grudnia), UN Women łączy się z ludźmi z różnych środowisk by razem kształtować bardziej świadome reakcje na zjawisko przemocy. Wspólnie opracowano dziesięć sposobów, dzięki którym możesz coś zmienić, bezpiecznie i skutecznie.


1. Słuchaj i wierz poszkodowanym.


Kiedy kobieta opowiada swoją historię o przemocy, robi pierwszy krok do przerwania kręgu wykorzystywania. Do nas wszystkich należy zapewnienie jej bezpiecznej przestrzeni, której potrzebuje, by mówić i być wysłuchaną. Należy pamiętać, że podczas omawiania przypadków przemocy seksualnej trzeźwość ofiary, ubranie i seksualność nie mają znaczenia. Sprawca jest wyłączną przyczyną napaści i sam ponosi odpowiedzialność. Nie obwiniaj ofiar i odrzuć pogląd, że to kobiety powinny unikać sytuacji, które mogą być postrzegane jako „niebezpieczne” według tradycyjnych standardów.


Nie mów: „Dlaczego nie odeszła?” Powiedz: „Słyszymy cię. Wierzymy Ci. Jesteśmy z tobą ”.


2. Kształć następne pokolenia i rozmawiaj o stereotypach.


Przykłady, które dajemy młodemu pokoleniu, kształtują sposób, w jaki dzieci i młodzież myślą o płci, szacunku i prawach człowieka. Zacznij wcześnie rozmawiać o rolach płci i rzuć wyzwanie tradycyjnym cechom i stereotypom przypisywanym mężczyznom i kobietom. Omów stereotypy, z którymi dzieci stale się spotykają, czy to w mediach, na ulicy czy w szkole, i daj im do zrozumienia, że ​​można być innym. Zachęcaj do kultury akceptacji. Porozmawiaj o zgodzie, autonomii cielesnej i odpowiedzialności, a także posłuchaj, co mają do powiedzenia o swoim doświadczaniu.


3. Zapewnienie pokrzywdzonym dostępu do wszelkich usług, w tym wsparcia prawnego i psychologicznego.


Schroniska, infolinie, poradnictwo i wszelkie wsparcie dla ofiar przemocy ze względu na płeć muszą być dostępne dla osób w potrzebie, nawet podczas pandemii koronawirusa. Każdego roku kampania 16 Dni Aktywizmu wzywa do zjednoczonych, globalnych działań na rzecz położenia kresu wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt.4. Nie usprawiedliwiaj sprawców.


Wyrażenia takie jak „ona o to prosi” lub „chłopcy będą chłopcami” próbują zatrzeć granice wokół przyzwolenia seksualnego, obwiniając ofiary i usprawiedliwiając sprawców popełnionych przez nich zbrodni. Chociaż ci, którzy używają tych sentencji, mogą mieć niejasne rozumienie pojęcia zgody, definicja jest krystalicznie jasna. Jeśli chodzi o zgodę, nie ma zamazanych linii .

Dowiedz się więcej o zgodzie>

5. Zapoznaj się z informacjami o przestępstwie i dowiedz się, jak możesz pomóc.


Istnieje wiele form wykorzystywania i wszystkie mogą mieć poważne skutki fizyczne i emocjonalne. Jeśli martwisz się o przyjaciela, który może doświadczać przemocy lub czuje się niebezpieczny w pobliżu, zapoznaj się z informacjami o przestępstwie i dowiedz się, jak pomóc mu znaleźć bezpieczeństwo i wsparcie.


6. Podejmij pierwszy krok i rozpocznij rozmowę.


Przemoc wobec kobiet i dziewcząt to pogwałcenie praw człowieka, które trwa od dziesięcioleci.

Problem jest wszechobecny, ale nie jest nieunikniony, chyba że milczymy. Okaż swoją solidarność z pokrzywdzonymi.


7. Reaguj i wystąp przeciwko kulturze gwałtu.


Kultura gwałtu to środowisko społeczne, które pozwala na znormalizowanie i usprawiedliwienie przemocy seksualnej, napędzane utrzymującymi się nierównościami płci. Nazwanie i reakcja to pierwszy krok do rozbicia kultury gwałtu. Pomyśl o tym, jak definiujesz męskość i kobiecość oraz jak wpływają na Ciebie własne uprzedzenia i stereotypy. Od naszego nastawienia do tożsamości płciowej po politykę, którą wspieramy w naszych społecznościach, wszyscy możemy podjąć działania, aby przeciwstawić się kulturze gwałtu.
8. Wspieraj organizacje kobiece.


Wspieraj lokalne organizacje, które wzmacniają pozycję kobiet, wzmacniają ich głos, wspierają pokrzywdzonych i promują akceptację wszystkich tożsamości płciowych i seksualności. UN Women współpracuje z organizacjami kobiecymi na całym świecie, aby położyć kres przemocy wobec kobiet, pomóc pokrzywdzonym i zapewnić równe prawa kobietom i dziewczętom na całym świecie.


9. Pociągajcie się wzajemnie do odpowiedzialności.


Przemoc może przybierać różne formy, w tym molestowanie seksualne w miejscu pracy i miejscach publicznych. Działaj i zajmij stanowisko, reaguj i mów o tym, gdy to zobaczysz: nawoływanie do prześladowania, nieodpowiednie komentarze seksualne i seksistowskie żarty nigdy nie są w porządku. Stwórz bezpieczniejsze środowisko dla wszystkich, rzucając rówieśnikom wyzwanie, by zastanowili się nad własnym zachowaniem i reagowali, gdy ktoś przekracza granicę. Jak zawsze, słuchaj pokrzywdzonych i upewnij się, że mają wsparcie, którego potrzebują.


10. Wspieraj tworzenie danych i statystyk oraz wymagaj ich gromadzenia.


Aby skutecznie walczyć z przemocą na tle płciowym, musimy zrozumieć ten problem. Gromadzenie odpowiednich danych ma kluczowe znaczenie dla wdrażania skutecznych środków zapobiegawczych i zapewnienia osobom, które przeżyły, odpowiedniego wsparcia. Podczas gdy przemoc na tle płciowym wzrosła podczas COVID-19, luki w gromadzeniu danych wrażliwych na płeć stały się bardziej rażące niż kiedykolwiek. Wezwij swój rząd do tworzenia statystyk na temat przemocy ze względu na płeć.Więcej na unwomen.org i un.org

Napisz wiadomość.

  • #TalkingStalking by stalking.org.pl
  • coming soon

™ | © Copyright, All Rights Reserved 2020 - 2021

STALKING.ORG.PL & STALKINGORG.WIXSITE.COM/HOME

Warsaw, Poland, EU   |   We use cookies 

STALKING.ORG.PL (stalkingorg.wixsite.com/home) ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie informacji lub treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska Autorów w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.